Taganemisõigus

Eraisikust tarbijast Ostjal on õigus põhjust avaldamata taganeda sidevahendi abil sõlmitud tehingust (E-poe tellimus, e-kirjaga kinnitatud tellimus, telefoni teel kinnitatud tellimus, jne.) ja väljaspool ProScreen äriruume sõlmitud tehingust (tarbijast Ostja tellimused kohtumisel ProScreeniga väljaspool ProScreeni äriruume) 14 päeva jooksul. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast mil tarbijast Ostja või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole Kauba vedaja, on saanud kauba füüsiliselt enda valdusesse. Taganemisõiguse tähtajast on kinnipeetud, kui tarbijast Ostja esitab taganemisavalduse enne 14 päeva möödumist. Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb tarbijast Ostjal teavitada ProScreeni oma tehingust taganemise otsusest ühemõttelise kirjaliku avaldusega, esitades avalduse müügisalongis või e-kirja teel.

ProScreen OÜ, Laki 11e, 12915, Tallinn (avatud tööpäevadel kell E - R: 9:00 - 17:00 va. riigipühad).

 • E-post: pood@proscreen.eu
 • Telefoni nr.: +372 6999 468
 • Käesolev taganemisõiguse kord ei kehti Ostja ja ProScreeni vahel sõlmitud tarbijakrediidilepingust taganemise korral. Tarbijakrediidilepingust taganemine toimub nimetatud lepingus viidatud korras.

Ostjal ei ole taganemisõigust muuhulgas järgmistel juhtudel:

 • Lepingute puhul, mille esemeks on suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, kui Ostja on ümbrise avanud;
 • Lepingute puhul, mille esemeks on sellise toote üleandmine, mis sisaldab unikaalset koodi audiosalvestise ja/või videosalvestise ja/või arvutitarkvara allalaadimise autoriseerimiseks ja/või juurdepääsu mõnele tasulisele veebikeskkonnale;
 • Lepingute puhul, mille esemeks on suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, pärast pakendi avamist. (näiteks kõrvasisesed kõrvaklapid, kõrvamonitorid jms);
 • Lepingute puhul, mille esemeks olev toode on valmistatud eritellimusel, arvestades Ostja isiklikke vajadusi ja/või valmistatud Ostja poolt esitatud tingimuste kohaselt;
 • Lepingute puhul, mille esemeks on kinkekaart kui sellel toodud unikaalne kood on juba kasutatud.

Lepingust taganemise tagajärjed:

 • Lepingust taganemisel tagastab ProScreen tarbijast Ostjale kõik viimaselt saadud lepingu kohased maksed, sealhulgas kättetoimetamise kulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb kõige soodsamast ProScreen pakutavast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel alates päevast, mil ProScreen saab teada Ostja otsusest lepingust taganeda.
 • ProScreen teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida tarbijast Ostja kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui tarbijast Ostja on andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Ostjale ei kaasne tagasimaksega teenustasusid ega muud kulu.
 • Tarbijast Ostja peab kauba ProScreenile tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14-päeva möödumisel päevast, mil tarbijast Ostja teatas ProScreeni lepingust taganemisest. Lepingu esemeks olev kaup tuleb ProScreenile tagastada originaalpakendis (pakend võib olla avamis tunnustega, kuid mitte rikutud ja sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid). Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta Ostjal. Tähtajast on kinni peetud, kui Ostja tagastab lepingu esemeks oleva kauba enne 14-päevase tähtaja möödumist või tõendab, et on kauba eelnimetatud perioodi jooksul üle andnud Kauba vedajale. Juhul, kui tarbijast Ostja ei tagasta kaupa 14 päeva jooksul alates taganemise avalduse esitamise päevast ja ei tõenda, et kaup on üle antud Kauba vedajale, võib ProScreen taganemise avalduse rahuldamata jätta.

ProScreenil on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni ProScreen on lepingu esemeks oleva kauba oma valdusesse saanud või Ostja on esitanud ProScreenile tõendid, et kaup on üle antud Kauba vedajale, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Tagastamisele kuuluva asja väärtuse vähenemise korral vastutab Ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui Ostja on asja kasutanud muul viisil, kui on tarvis asja olemuse, omaduste ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, võib asja käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu see on tavapäraselt võimalik müügisalongis. Kasutatud või mittekomplektse kauba tagastamise korral on ProScreenil õigus tasaarveldada kauba väärtuse vähenemise kulu Ostjale tagastatavast ostusummast. Samuti on ProScreenil õigus tasaarveldada kingituste ja teiste lisaväärtuste tagastamata jätmise korral nende väärtus kehtivas jaehinnas. ProScreenil on õigus esitada Ostjale asja väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid hiljemalt ühe kuu jooksul arvates asja tagastamisest.